Hjelp oss å fullfinansiere skolen vår!

Vi hadde en drøm!

om å bygge en ny kristen skole som et tilbud til ungdommer som er ferdig med grunnskolen for å …

 • gi hjelp til modning og mestring
 • lære seg selv og andre å kjenne
 • finne ut av og videreutvikle egne ferdigheter
 • få klarhet i hva en vil bli og hvordan en kan bli det
 • gi konkret motivasjon og hjelp for å starte eller fullføre videregående utdanning

Å bygge samfunnet er å bygge opp mennesker! Hvert år bruker samfunnet enorme summer på unge som ikke kommer seg inn i et arbeid som oppleves meningsfullt og utviklende. Mange dropper ut av et utdanningsløp fordi de ikke er motivert på forhånd, eller det viser seg å være feil ut fra evner og interesser. Dette er ein del av vår målgruppe!

Drømmen er blitt virkelighet!

På Sjøholt har vi forvandlet en nedslitt skolebygning fra 1936 til et topp moderne anlegg for læring og fellesskap. Nye internat i henhold til alle moderne krav gir trygghet og trivsel. Energiøkonomiske investeringer gir lave driftsutgifter og miljøvennlighet.

En fantastisk beliggenhet ved fjord og fjell gir elevene anledning til rike naturopplevelser og fri utfoldelse i skaperverket. Første elevkull inntok skolen i august. Personalet og elever stortrives.

Nå trenger vi din hjelp!

Utbyggingen har kostet 39 millioner mer enn det skoledriften kan bære. Tilstanden på hovedbygningen var verre enn forutsagt, prisstigningen har vært stor, og investeringer i energiøkonomiserende tiltak tunge. Vi oppdaterer her jevnlig om framdriften i innsamlingen:

Innsamlet per 26.03.2022: kr 2.150.600

Mål: kr 39 million

Kort historikk for prosjektet

For å forklare hvorfor vi er der vi er, gir vi her et kort riss over prosjektets historie:

 • Visjonen om denne skolen ble unnfanget under et rektormøte i 2010.
 • Vi sendte inn første søknad til departementet i 2012, og jobbet i de følgende årene med å overbevise politikere og byråkrater om behovet for denne skolen.
 • Etter å ha forsont oss med at skolen ikke kom med i statsbudsjettet i 2018 heller, og dermed skrinla prosjektet internt, fikk vi en overraskende godkjenning under budsjettforhandlingene 30.november 2018 om oppstart høsten 2020.
 • Noen hektiske uker fulgte etter nyttår 2018/2019 for å kunne gi (daværende) Ørskog kommune et svar innen 1.mars om vi ville ta imot skolebygningen til tidligere Ørskog Videregående Skole og eiendommen for øvrig. Vi hadde idémyldring, ulike løsningsforslag til hybelhus, vurdering av alternative anlegg, osv.
 • Etter å ha fått aksept fra et arkitekt- og ingeniørfirma om at vi skulle få til et brukende anlegg for de NOK 40 million som Folkehøgskolerådet anbefalte som lånebyrde for en slik skole, sa vi ja til kommunen.
 • Planen i starten var at vi skulle «pusse opp» hovedbygget, og ha tre eksterne hybelhus for 48 elever, med gradvis utvidelse til 96 elevplasser de neste årene.
 • Etter hvert som renoveringen av hovedbygget skred fram, ble det klart at tilstanden på hovedbygget var mye verre enn antatt (råte, mugg, ødelagt rørsystem, dårlig elektrisk anlegg, mangelfull ventilasjon). De planlagte hybelhusene viste seg uaktuelle for denne elevgruppen, og det ble foreslått nye internat for 90 elever. Kostnadsramme ble beregnet til NOK 65 million. Da vi tidlig i 2020 innså at vi ikke kom til å bli ferdig til høsten, fikk vi innvilget ett års utsettelse av oppstart.
 • Så kom Covid-19 pandemien, og alt arbeidet stanset i flere måneder. Vi brukte sommeren 2020 til å få forhåndsgodkjenning på refusjon av merverdiavgift ut fra en plan om å ha internat som kunne brukes til hotelldrift, og styret vedtok gjenopptagelse av byggearbeidene ut fra en kostnadsramme på NOK 65 million.
 • I november 2020 ble det gjort vedtak om å iverksette energiøkonomiserende tiltak (grunnvarme, skifte vindu, tilleggsisolering, etc) for potensielt å kunne spare 600.000 kw årlig i strøm, samt forhindre inngripende tiltak om få år.
 • I januar 2021 innså vi at internatene ikke kom til å bli ferdig til skolestart høsten 2021, og måtte derfor starte renovering av større deler av hovedbygget for å kunne huse elever der.
 • I august 2021 kunne vi ønske elever og personale velkommen til skolestart!
 • Ferdigstillelse av de eksterne internatene ble ferdigstilt i løpet av januar 2022 og er nå tatt i bruk.
 • Når vi gjør opp økonomisk status for prosjektet, har vi brukt NOK 39 million mer enn det skolen har økonomisk bæreevne for. I hovedsak skyldes dette:
  • Renovering av hovedbygg ble mye mer omfattende enn vi forutså, både med tanke på kvantitet (antall rom) og kvalitet (tilstand i bygningsmassen).
  • Kraftig prisstigning innenfor flere fag (tømmer, stål, elektro, med mer).
  • Tidspress for å få skolen ferdig til høsten 2020 gav oss utfordringer med å prosjektere grundig nok, og vi måtte derfor gjøre mange endringer underveis.
  • Forlenget byggetid, m.a. på grunn av pandemien, har gitt oss større kostnader (økte HMS-krav, lengre riggperiode- og driftskostnader, mer byggeledelse, økte byggelånsrenter).

Skoleanlegget er nå ferdigstilt innenfor siste kostnadsramme.